Regulamin

Zajęcia są prowadzone w Spin-Up Pole Dance & Fitness ul. Pocieszka 17. Godziny oraz rodzaje zajęć są umieszczone w grafiku dostępnym na stronie internetowej www.spinup.pl, w recepcji Spin-Up Pole Dance & Fitness oraz w aplikacji mobilnej eFitness

Uczestnik ma prawo korzystać z zajęć po wcześniejszym opłaceniu ich w recepcji Spin-Up Pole Dance & Fitness lub zakupieniu karnetu  w aplikacji mobilnej eFitness.

Recepcjonista oraz trener mają prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.

3a. Recepcja jak i pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zadecydować o nie dopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort zajęć.

3b. Jeśli recepcja, pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o nie dopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą oferował się zapłacić.

3c. Recepcja, pracownicy administracji jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć powołując się na powyższe.

Uczestnik ma obowiązek okazać w recepcji Spin-Up Pole Dance & Fitness aktualny karnet za każdym razem przed zajęciami.

4a. Karnet obowiązuje na 30 dni od daty pierwszych zajęć uwzględnionych na karnecie.

W wypadku, kiedy kursant nie może uczestniczyć w swoich zajęciach, ma prawo odrobić je na każdej innej grupie, w której będą wolne miejsca. By mieć prawo do odrobienia zajęć, niezbędne jest zgłoszenie do godziny 12:00 tego samego dnia nieobecności poprzez wiadomość telefoniczną, mailową lub na messengerze. Odrobienia zajęć należy dokonać w okresie ważności karnetu. Chęć odrobienia zajęć należy zgłosić w recepcji, wiadomością telefoniczną, mailową lub na messengerze.

5a. Osoby, które nie zapowiedzą się lub nie poinformowały o nieobecności maksymalnie do godziny 12:00 w dniu zajęć nie mają prawa do ich odrobienia.

5b. Uczestnicy zajęć Pole Dance mogą odrobić zajęcia na innych grupach Pole Dance adekwatnych do ich poziomu zaawansowania lub na innych grupach tanecznych i fitness, gdzie jest wolne miejsce. Mogą także w ramach odrabiania zaległych zajęć skorzystać bez dopłaty z „Sali Otwartej” (regulamin dot. Sali Otwartej – patrz pkt 16.)

W wypadku odwołania zajęć z winy instruktora lub Spin-Up Pole Dance & Fitness, zajęcia te nie będą odrabiane, a wykupiona wejściówka wydłuży swoją ważność o określoną ilość czasu. Uczestnik ma również prawo do wykorzystania tego wejścia na dowolnych innych zajęciach.
6a. Jeśli cała grupa zadeklaruje bezwzględną obecność w umówionym terminie z trenerem istnieje możliwość odrobienia tych zajęć w innym terminie.

6b. Spin-Up Pole Dance & Fitness zobowiązuje się do poinformowania uczestników o ewentualnym odwołaniu zajęć z winy trenera lub klubu przez facebooka, drogą telefoniczną bądź mailową.

Spin-Up Pole Dance & Fitness zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty za karnet, w którym nie odbyły się ani razu zajęcia z winy instruktora lub z winy Spin-Up Pole Dance & Fitness. Forma zwrotu pieniędzy będzie uzależniona od drogi wpłaty (przelewem lub gotówką).
7a. Spin-Up Pole Dance & Fitness zastrzega sobie prawo do łączenia grup (w szczególności sekcja Pole Dance) w momencie gdy liczba kursantek spada poniżej 4 osób. Grupy będą łączone wg najbliższego względem siebie stopnia zaawansowania, a zmiany konsultowane i zatwierdzane wraz z kursantkami.

Spin-Up Pole Dance & Fitness zastrzega, że uczestnik wykupuje karnet w formie rezerwacji terminu oraz wybranego miejsca na grupie na dane zajęcia. Rezerwacja jest rozumiana jako każdorazowa deklaracja uczestnictwa na zajęciach na wybrany dzień. W przypadku wykupienia karnetu na 4 wejścia, karnet jest traktowany jako osobna rezerwacja na 4 różne terminy. Po przekroczeniu terminu karnet i możliwość jego wykorzystania wygasa, a uczestnik ma prawo odrobić niewykorzystane zajęcia (patrz pkt 5.). Niewykorzystany karnet jest terminowy i nie może przejść na inną osobę, ani na następny miesiąc.
Karnet jest imienny, a jego cena jest zależna od ilości wejść. Cennik widniejący na stronie www.spinup.pl jest przyjmowany jako aktualny i obowiązujący. Podobnie jak podziały cenowe 4/8 wejść lub karnet OPEN. Poza tymi podziałami obowiązują pojedyncze wejścia, cena także została określona w cenniku na wyżej wymienionej stronie. Zakup karnetu jest możliwy w recepcji Spin-Up Pole Dance & Fitness oraz przez stronę internetową (patrz pkt 2.). Każdy karnet ważny jest przez 30 dni od daty wykorzystania pierwszego wejścia – nie ma możliwości wydłużenia jego ważności (poza sytuacją określoną w pkt 6.).
9a. Karnet OPEN nie zwalnia z deklaracji określającej na jakie zajęcia kursantka pragnie uczęszczać. Wiąże się to z limitami miejsc na poszczególne sekcje i pozwoli oszczędzić zamieszania związanego z brakiem deklaracji poszczególnych kursantek.

Promocje cenowe są ustalone przez Spin-Up Pole Dance & Fitness i mają określony czas trwania. Promocje ogłaszane są za pomocą wiadomości mailowych, strony Facebook oraz bezpośrednio przy recepcji Spin-Up Pole Dance & Fitness i kierowane są do poszczególnych odbiorców (stali klienci, nowi klienci, subskrybenci, Facebooka, odbiorcy newslettera). Promocje nie łączą się ze sobą.
10a. Na zakupiony karnet miesięczny obowiązuje zniżka studencka/uczniowska/grupowa – 10 zł – nie łączy się ona z innymi promocjami.

10b. Przy łączeniu poszczególnych bloków zajęć (przy zakupie karnetu) obowiązuje zniżka – 30 zł na całość karnetu – nie łączy się ona z innymi promocjami.

10c. Zniżki i promocje nie obowiązują w przypadku niepełnych karnetów lub pojedynczych wejść.

Uczestnik zobowiązuje się nie spóźniać na zajęcia. Po rozpoczęciu zajęć recepcja oraz trener mają prawo nie wpuścić spóźnionej osoby na salę. Jeżeli mimo zaleceń recepcji lub trenera uczestnik chce uczestniczyć w zajęciach, deklaruje, że zdaje sobie sprawę z ryzyka kontuzji i w razie jakiegokolwiek zdarzenia, w wyniku którego w tym dniu dozna uszczerbku na zdrowiu lub niepożądanych uszkodzeń ciała deklaruje, że nie będzie rościł praw do odszkodowania i zadośćuczynienia zarówno w kierunku klubu jak i trenera prowadzącego.
Trener zobowiązuje się rozpoczynać i kończyć zajęcia zgodnie z grafikiem. Grafik jest dostępny w recepcji Spin-Up Pole Dance & Fitness oraz na stronie internetowej www.spinup.pl.
Uczestnik nie ma prawa korzystać ze sprzętu na Sali poza zajęciami. Wyjątkiem są godziny „Sali Otwartej” (patrz pkt 16.)
13a. Spin-Up Pole Dance & Fitness informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy w szatni bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowana ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione w szatni rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony klubu.

13b. Spin-Up Pole Dance & Fitness Informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia uczestnika zajęć. Jednocześnie uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora.

13c. Spin-Up Pole Dance & Fitness nie oferuje swoim klientom zajęć opartych o ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki. Wszelkie utwory wykorzystywane podczas Sali Otwartej lub innych treningów mają charakter prywatny. Uczestnik zobowiązuje się do niesłuchania jakichkolwiek utworów i deklaruje, że nie wpływają one na decyzję o zakupie karnetu, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha ich dla poprawy własnego nastroju.

13d. Trener w Spin-Up Pole Dance & Fitness prowadzi zajęcia techniczne [ wykorzystaniem drążka pionowego w przypadku zajęć akrobatycznych lub opartych na krótkich sekwencjach połączonych ruchów – w przypadku zajęć stricte tanecznych]. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wytupywanie go nogą, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystywana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur.

13e.Teren Spin-Up Pole Dance & Fitness jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie klubu znajdować mogą się tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu Spin-Up Pole Dance & Fitness. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu klubu, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy klubu i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.

13f. Każda osoba, która przebywa na terenie placówki Spin-Up Pole Dance & Fitness musi posiadać ważny karnet na zajęcia. W przypadku nieposiadania karnetu jest zmuszona opuścić klub w trybie natychmiastowym.

13g. Każdy karnet określa precyzyjnie czas, godzinę oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.

13h. Każda osoba, która przebywa w placówce dłużej niż 2 minuty od momentu przekroczenia progu klubu, a która nie wykupiła karnetu na określone zajęcia staje się automatycznie klientem PREMIUM, któremu przysługuje specjalna oferta pobytu na terenie holu placówki. Oferta ta jest określona w specjalnym cenniku i kosztuje 100zł za każdą godzinę pobytu liczoną od momentu wejścia. Każda kolejna godzina kosztuje już promocyjnie 99,99zł. Oferta jest skierowana do wszystkich tych, którzy chcą przebywać w specjalnych „oparach cudowności”, którym oddychają trenerzy jak i kierownictwo placówki. Ze względu na ograniczoną przestrzeń placówki, każdy m2 jest na wagę złota i osoba oddychająca tymi oparami pobiera jego bezcenne pokłady. Klient, który nie wykupił aktualnego karnetu, a przebywa na terenie placówki powyżej 2 minut zostaje poinformowany o specjalnej ofercie. W przypadku niezaakceptowania warunków oferty jest proszony o opuszczenie lokalu. W przypadku pozostania na jego terenie mimo poinstruowania o usłudze, zostanie on obciążony należnością za każdą godzinę wg specjalnego cennika (tj. 100 zł pierwsza godzina i 99,99 zł każda kolejna), ze względu na mimowolne pobieranie bezcennych oparów. W wyjątkowych sytuacjach kierownik placówki może zwolnić dowolną osobę z opłat.

Podczas zajęć uczestnik jest zobowiązany do informowania instruktora o złym samopoczuciu, kontuzjach, zaleceniach lekarskich oraz wszelkich zdarzeniach, które zagrażają zdrowiu jego oraz pozostałych osób na sali.
Przebywać na Sali mogą uczestnicy jedynie w stroju sportowym, wskazanym przez trenera oraz w obuwiu zmiennym (lub na boso – w zależności od rodzaju zajęć).
15a. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających będą natychmiast wypraszane z Spin-Up Pole Dance & Fitness. Przy próbie stawiania jakiegokolwiek oporu administracja, recepcja oraz trener mają prawo wezwać policję.

Należy usunąć wszystkie ostre elementy ubioru i biżuterię przed przystąpieniem do użytkowania sprzętu znajdującego się na salach Spin-Up Pole Dance & Fitness.
16a. W przypadku sekcji Pole Dance w dniu zajęć zabronione jest balsamowanie ciała. Osoba która wykonała taką czynność zobowiązuje się do zmycia kosmetyku z ciała przed wejściem na salę.

Osoba niewykonująca poleceń instruktora oraz zachowująca się w sposób, który zagraża zdrowiu i życiu pozostałych uczestników zajęć, zostanie natychmiast wyproszona z Sali. Takich zajęć nie ma prawa odrabiać.
Godziny „Sali Otwartej” są dostępne w grafiku dostępnym na stronie www.spinup.pl. Uczestnik chęć skorzystania z Sali Otwartej ma obowiązek zgłosić w recepcji Spin-Up Pole Dance & Fitness najpóźniej do godziny 12:00 tego samego dnia. Opłata za Salę Otwartą będzie pobierana przed wejściem na trening w recepcji Spin-Up Pole Dance & Fitness. Uczestnicy Sali Otwartej deklarują, że są najemcami sali i deklarują, że nie angażują w jej wykorzystanie Spin-Up Pole Dance & Fitness co wiąże się z deklaracją, iż nie będą rościli sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku jakiegokolwiek negatywnego zdarzenia na sali, uszczerbku na zdrowiu lub kontuzji.
Spin-Up Pole Dance & Fitness oraz instruktorzy są zobowiązani do prowadzenia zajęć na sprawnym i bezpiecznym sprzęcie oraz na czystych salach, w warunkach, które nie zagrażają bezpieczeństwu uczestników.
Uczestnicy mają obowiązek zgłosić wszelkie zauważone uszkodzenia od razu trenerowi lub recepcji Spin-Up Pole Dance & Fitness. Użytkowanie sprzętu przez uczestnika niezgodne z jego przeznaczeniem oraz spowodowanie szkód będzie skutkowało karą pieniężną zależną od wyceny szkody przez osobę lub firmę, która będzie likwidowała tę szkodę.
Uczęszczanie na zajęcia w Spin-Up Pole Dance & Fitness jest równoznaczne z podpisaniem akceptacji regulaminu przez uczestnika, który otrzymał oświadczenie wraz z kartą zdrowia przy zapisach do Spin-Up Pole Dance & Fitness. Uczestnik, który przystępuje do zajęć deklaruje, iż przeczytał, zaakceptował oraz podpisał regulamin bez zastrzeżeń i nie deklarował zmian w zapisach.
21a. Uczestnicy zajęć podpisują przy zakupie karnetu oświadczenie akceptacji regulaminu oraz kartę zdrowia.

21b. Uczestnik zajęć Spin-Up Pole Dance & Fitness wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć w Spin-Up Pole Dance & Fitness zarówno w postaci foto jak i video i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo Spin-Up Pole Dance & Fitness usunie zdjęcie lub video, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowane tylko przez kanały należące lub powiązane z Spin-Up Pole Dance & Fitness. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video, oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawiania. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim.

21c. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Spin-Up Pole Dance & Fitness bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Spin-Up Pole Dance & Fitness zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.

21d. Spin-Up Pole Dance & Fitness informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych lub sądowych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu oraz recepcji na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Codzienna praca Spin-Up Pole Dance & Fitnessnie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie prosimy o opuszczenie placówki.

21e. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki sposób są przetwarzane Wasze dane są dostępne tutaj:

www.stronaszkoly.pl/PolitykaPrywatnosci

21f. Sposób prowadzenia zajęć, sekwencje ruchów, metodyka oraz całokształt organizacyjny jest autorskim tworem przygotowanym przez kierownictwo Spin-Up Pole Dance & Fitness jak i samych trenerów w oparciu o poszczególne umowy. Całość ta jest objęta prawami autorskimi i zastrzega się, że jest wyłączną własnością Spin-Up Pole Dance & Fitness. Wszelka próba kopiowania, udostępniania, naśladowania oraz zwielokrotniania w oparciu o ustawę o prawach autorskich, znajdzie swoje konsekwencje na drodze sądowej, bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje jako obowiązujące.